Forslag til ændring af årsregnskabsloven sendt i høring

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 21/12 - 2010

Økonomi- og Erhvervsministeriet har i samarbejde med Fødevareministeriet og Miljøministeriet udarbejdet et forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og flere andre love. Den 13. december 2010 blev forslaget sendt i høring med frist den 10. januar 2011.

Årsregnskabsloven fastsætter regler for, hvordan virksomheder, herunder navnlig aktie- og anpartsselskaber, skal aflægge regnskab. Loven udgør en samlet regulering af næsten alle regnskaber, som udgives i Danmark, idet den omfatter alle erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra finansielle virksomheder, staten og kommunerne.

Hensigten med lovforslaget er, at indføre hjemmel til at stille krav om, at skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skal foregå digitalt på en række udvalgte områder, som hører under forskellige ministerier.

På Økonomi- og Erhvervsministeriets område drejer det sig om hjemmel til at indføre krav om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med årsrapporter og andre dokumenter, som indsendes til styrelsen efter årsregnskabsloven, samt i forbindelse med fakturering for brug af ledningsejerregistret.

Såfremt lovforslaget vedtages, vil årsregnskabslovens § 155 blive ændret, og samtidig vil to nye bestemmelser blive indsat som henholdsvis § 155 a og § 155 b.

NUGÆLDENDE REGLER

Som reglerne er nu, er årsregnskabslovens § 155 formuleret således, at årsrapporter og andre dokumenter, som modtages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan være i såvel papirbaseret som elektronisk form. Dokumenterne er i retlig henseende ligestillede, uanset i hvilken form de modtages.

Det forhold, at man har mulighed for at indsende dokumenter i papirbaseret form, skal nu ændres, så det stemmer overens med regeringens målsætning om, at digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal udbredes således, at al relevant skriftlig kommunikation foregår digitalt senest i 2012. Dette skal skabe grundlag for effektiv kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige, hvilket er en forudsætning for at sikre vækst og fremgang for dansk erhvervsliv i en stadig mere global og digital verden.

LOVFORSLAGETS VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER

Såfremt lovforslaget vedtages, vil det af årsregnskabslovens § 155 fremgå, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler for indsendelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m.v., og at styrelsen i den forbindelse kan kræve, at dokumenterne skal indberettes eller indsendes digitalt. Endvidere vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kunne fastsætte regler om, at kommunikation mellem styrelsen og virksomhederne, henholdsvis virksomhedernes ledelsesmedlemmer, revisorer eller rådgivere skal foregå digitalt.

Herudover vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til den nye § 155 a kunne fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede dokumenter uden underskrift, eller med maskinelt gengivet underskrift under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, der har udstedt dokumentet. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Endelig vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til den nye § 155 b kunne fastsætte regler om offentliggørelse af årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., ligesom styrelsen vil kunne fastsætte regler om regnskabsbrugeres adgang til dokumenter, som er offentliggjort af styrelsen via elektroniske medier.

For en bredere gennemgang af lovforslaget henvises til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen