Engelsk lov om anti-korruption har konsekvenser for danske virksomheder

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/5 - 2011

I England har man netop vedtaget en ny lov, som forbyder bestikkelse. Danske virksomheder, som har datterselskaber i England eller på anden måde er engageret i England bliver underlagt en pligt til at forhindre, at personer tilknyttet virksomheden, overtræder loven.
  
Loven forventes at træde i kraft i løbet af 2011.

BESTIKKELSE

Loven gør det strafbart at yde eller modtage bestikkelse. At yde bestikkelse vil sige, at en person tilbyder, lover eller giver en anden person en fordel, evt. en finansiel fordel, med det formål at tilskynde modtageren til at foretage en retsstridig handling i forbindelse med udførelsen af et tjenesteforhold eller et andet hverv. 

Der skal altså for det første være tale om en fordel. En fordel kan gives i form af eksempelvis rabatter, pengegaver, betaling af rejser eller lignende. 

Dernæst skal modtageren udføre et tjenesteforhold eller andet hverv. Med tjenesteforhold eller andet hverv menes alle offentlige tjenesteforhold og hverv samt enhver aktivitet forbundet med drift af en virksomhed. 

Endelig kræves det, at fordelen er ydet for at få modtageren til at udføre tjenesteforholdet eller hvervet retsstridigt. Med retsstridigt menes, at modtageren udfører sine opgaver i strid med de forventninger, man har til det pågældende tjenesteforhold eller hverv om redelighed, upartiskhed m.v. 

Som eksempel på overtrædelse af loven kan nævnes betaling til offentligt ansatte med henblik på at opnå en tilladelse eller lignende. Derimod vil beværtning af private eller offentlige virksomheder ikke være forbudt, når der foreligger et legitimt forretningsformål, som eksempelvis demonstration af den beværtende virksomheds egnethed til en bestemt kontrakt eller ordre.

Hvorvidt en handling skal anses som en overtrædelse af loven, vil bero på en konkret vurdering fra sag til sag.

KRAV OM AKTIV FOREBYGGELSE

Loven gør det endvidere strafbart for en virksomhed ikke at træffe passende foranstaltninger til at forhindre bestikkelse. Ifølge det engelske justitsministeriums vejledning, som er sendt i høring, opstilles seks principper, som skal være iagttaget:

1.	Virksomheden skal identificere eventuelle interne og eksterne risici for virksomheden i relation til bestikkelse.
2.	Virksomhedens ledelse skal sikre, at medarbejdere, samarbejdspartnere m.v. ved, at bestikkelse ikke tolereres. 
3.	Virksomhedens organisation skal undersøges for at få klarlagt, hvem man handler med og betaler til.
4.	Virksomheden skal have udfærdiget en vejledning om ydelse af gaver, donationer m.v.
5.	Virksomheden skal via interne kontroller dokumentere, at de passende foranstaltninger rent faktisk gennemføres – ikke blot på papiret. 
6.	Virksomheden skal overvåge de gennemførte foranstaltninger og løbende tilpasse dem, når det findes nødvendigt.   

LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE

Loven finder anvendelse på selskaber, som er stiftet i England samt selskaber, der ikke er stiftet i England, men på anden måde er engageret i England via virksomhedens aktiviteter. 

Som udgangspunkt finder loven anvendelse på forseelser, som sker i England og i et vist omfang forseelser, som sker uden for England. Anvendelsesområdet er dermed principielt geografisk ubegrænset. 

Loven vil få stor betydning for danske virksomheder, som er aktive på det engelske marked, eksempelvis via et datterselskab eller en handelsagent.  

SANKTIONER

Overtrædes loven, er virksomheden objektivt ansvarlig herfor og kan ifalde en ubegrænset bøde. Også selvom lovovertrædelsen er foretaget af virksomhedens ansatte på eget initiativ og på egen hånd således, at virksomheden egentlig ikke kan bebrejdes noget.  

Den eneste mulighed for, at en virksomhed kan undgå strafansvar er, hvis virksomheden kan dokumentere, at passende foranstaltninger er iværksat for at forebygge lovovertrædelser.

HVORDAN SKAL DANSKE VIRKSOMHEDER FORHOLDE SIG?

De danske virksomheder, som har nogen form for aktivitet i England, er som følge af den engelske lov nødt til at sikre sig et tilstrækkeligt beredskab til at forhindre, at de personer, som er tilknyttet virksomheden, overtræder loven. 

Med personer tilknyttet virksomheden menes bl.a. ansatte, agenter, konsulenter, datterselskaber og joint ventures. 

Som uddybelse af punkterne 1-6 ovenfor kan de pågældende virksomheder helt konkret træffe passende foranstaltninger ved eksempelvis at

•	udfærdige en ”Code of Cunduct” omfattende et forbud mod direkte såvel som indirekte bestikkelse,
•	introducere en compliancefunktion eller et krav om, at betalinger af en vis størrelse kræver underskrift fra flere af virksomhedens overordnede, 
•	udarbejde retningslinjer for ydelse af gaver, godkendelse af samarbejdspartnere som agenter og lignende, 
•	gøre overtrædelse af loven til kontraktophævelsesgrund i virksomhedens kontrakter,
•	uddanne og vejlede medarbejdere og samarbejdspartnere, og
•	føre regelmæssig kontrol med reglernes overholdelse. 

Det engelske justitsministerium forventes at udsende en endelig vejledning om passende foranstaltninger senere på året, inden lovens ikrafttræden. I England har man netop vedtaget en ny lov, som forbyder bestikkelse. Danske virksomheder, som har datterselskaber i England eller på anden måde er engageret i England bliver underlagt en pligt til at forhindre, at personer tilknyttet virksomheden, overtræder loven.
  
Loven forventes at træde i kraft i løbet af 2011.

BESTIKKELSE

Loven gør det strafbart at yde eller modtage bestikkelse. At yde bestikkelse vil sige, at en person tilbyder, lover eller giver en anden person en fordel, evt. en finansiel fordel, med det formål at tilskynde modtageren til at foretage en retsstridig handling i forbindelse med udførelsen af et tjenesteforhold eller et andet hverv. 

Der skal altså for det første være tale om en fordel. En fordel kan gives i form af eksempelvis rabatter, pengegaver, betaling af rejser eller lignende. 

Dernæst skal modtageren udføre et tjenesteforhold eller andet hverv. Med tjenesteforhold eller andet hverv menes alle offentlige tjenesteforhold og hverv samt enhver aktivitet forbundet med drift af en virksomhed. 

Endelig kræves det, at fordelen er ydet for at få modtageren til at udføre tjenesteforholdet eller hvervet retsstridigt. Med retsstridigt menes, at modtageren udfører sine opgaver i strid med de forventninger, man har til det pågældende tjenesteforhold eller hverv om redelighed, upartiskhed m.v. 

Som eksempel på overtrædelse af loven kan nævnes betaling til offentligt ansatte med henblik på at opnå en tilladelse eller lignende. Derimod vil beværtning af private eller offentlige virksomheder ikke være forbudt, når der foreligger et legitimt forretningsformål, som eksempelvis demonstration af den beværtende virksomheds egnethed til en bestemt kontrakt eller ordre.

Hvorvidt en handling skal anses som en overtrædelse af loven, vil bero på en konkret vurdering fra sag til sag.

KRAV OM AKTIV FOREBYGGELSE

Loven gør det endvidere strafbart for en virksomhed ikke at træffe passende foranstaltninger til at forhindre bestikkelse. Ifølge det engelske justitsministeriums vejledning, som er sendt i høring, opstilles seks principper, som skal være iagttaget:

1.	Virksomheden skal identificere eventuelle interne og eksterne risici for virksomheden i relation til bestikkelse.
2.	Virksomhedens ledelse skal sikre, at medarbejdere, samarbejdspartnere m.v. ved, at bestikkelse ikke tolereres. 
3.	Virksomhedens organisation skal undersøges for at få klarlagt, hvem man handler med og betaler til.
4.	Virksomheden skal have udfærdiget en vejledning om ydelse af gaver, donationer m.v.
5.	Virksomheden skal via interne kontroller dokumentere, at de passende foranstaltninger rent faktisk gennemføres – ikke blot på papiret. 
6.	Virksomheden skal overvåge de gennemførte foranstaltninger og løbende tilpasse dem, når det findes nødvendigt.   

LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE

Loven finder anvendelse på selskaber, som er stiftet i England samt selskaber, der ikke er stiftet i England, men på anden måde er engageret i England via virksomhedens aktiviteter. 

Som udgangspunkt finder loven anvendelse på forseelser, som sker i England og i et vist omfang forseelser, som sker uden for England. Anvendelsesområdet er dermed principielt geografisk ubegrænset. 

Loven vil få stor betydning for danske virksomheder, som er aktive på det engelske marked, eksempelvis via et datterselskab eller en handelsagent.  

SANKTIONER

Overtrædes loven, er virksomheden objektivt ansvarlig herfor og kan ifalde en ubegrænset bøde. Også selvom lovovertrædelsen er foretaget af virksomhedens ansatte på eget initiativ og på egen hånd således, at virksomheden egentlig ikke kan bebrejdes noget.  

Den eneste mulighed for, at en virksomhed kan undgå strafansvar er, hvis virksomheden kan dokumentere, at passende foranstaltninger er iværksat for at forebygge lovovertrædelser.

HVORDAN SKAL DANSKE VIRKSOMHEDER FORHOLDE SIG?

De danske virksomheder, som har nogen form for aktivitet i England, er som følge af den engelske lov nødt til at sikre sig et tilstrækkeligt beredskab til at forhindre, at de personer, som er tilknyttet virksomheden, overtræder loven. 

Med personer tilknyttet virksomheden menes bl.a. ansatte, agenter, konsulenter, datterselskaber og joint ventures. 

Som uddybelse af punkterne 1-6 ovenfor kan de pågældende virksomheder helt konkret træffe passende foranstaltninger ved eksempelvis at

•	udfærdige en ”Code of Cunduct” omfattende et forbud mod direkte såvel som indirekte bestikkelse,
•	introducere en compliancefunktion eller et krav om, at betalinger af en vis størrelse kræver underskrift fra flere af virksomhedens overordnede, 
•	udarbejde retningslinjer for ydelse af gaver, godkendelse af samarbejdspartnere som agenter og lignende, 
•	gøre overtrædelse af loven til kontraktophævelsesgrund i virksomhedens kontrakter,
•	uddanne og vejlede medarbejdere og samarbejdspartnere, og
•	føre regelmæssig kontrol med reglernes overholdelse. 

Det engelske justitsministerium forventes at udsende en endelig vejledning om passende foranstaltninger senere på året, inden lovens ikrafttræden.

I England har man netop vedtaget en ny lov, som forbyder bestikkelse. Danske virksomheder, som har datterselskaber i England eller på anden måde er engageret i England bliver underlagt en pligt til at forhindre, at personer tilknyttet virksomheden, overtræder loven.

Loven forventes at træde i kraft i løbet af 2011.

BESTIKKELSE

Loven gør det strafbart at yde eller modtage bestikkelse. At yde bestikkelse vil sige, at en person tilbyder, lover eller giver en anden person en fordel, evt. en finansiel fordel, med det formål at tilskynde modtageren til at foretage en retsstridig handling i forbindelse med udførelsen af et tjenesteforhold eller et andet hverv.

Der skal altså for det første være tale om en fordel. En fordel kan gives i form af eksempelvis rabatter, pengegaver, betaling af rejser eller lignende.

Dernæst skal modtageren udføre et tjenesteforhold eller andet hverv. Med tjenesteforhold eller andet hverv menes alle offentlige tjenesteforhold og hverv samt enhver aktivitet forbundet med drift af en virksomhed.

Endelig kræves det, at fordelen er ydet for at få modtageren til at udføre tjenesteforholdet eller hvervet retsstridigt. Med retsstridigt menes, at modtageren udfører sine opgaver i strid med de forventninger, man har til det pågældende tjenesteforhold eller hverv om redelighed, upartiskhed m.v.

Som eksempel på overtrædelse af loven kan nævnes betaling til offentligt ansatte med henblik på at opnå en tilladelse eller lignende. Derimod vil beværtning af private eller offentlige virksomheder ikke være forbudt, når der foreligger et legitimt forretningsformål, som eksempelvis demonstration af den beværtende virksomheds egnethed til en bestemt kontrakt eller ordre.

Hvorvidt en handling skal anses som en overtrædelse af loven, vil bero på en konkret vurdering fra sag til sag.

KRAV OM AKTIV FOREBYGGELSE

Loven gør det endvidere strafbart for en virksomhed ikke at træffe passende foranstaltninger til at forhindre bestikkelse. Ifølge det engelske justitsministeriums vejledning, som er sendt i høring, opstilles seks principper, som skal være iagttaget:

1. Virksomheden skal identificere eventuelle interne og eksterne risici for virksomheden i relation til bestikkelse.
2. Virksomhedens ledelse skal sikre, at medarbejdere, samarbejdspartnere m.v. ved, at bestikkelse ikke tolereres.
3. Virksomhedens organisation skal undersøges for at få klarlagt, hvem man handler med og betaler til.
4. Virksomheden skal have udfærdiget en vejledning om ydelse af gaver, donationer m.v.
5. Virksomheden skal via interne kontroller dokumentere, at de passende foranstaltninger rent faktisk gennemføres – ikke blot på papiret.
6. Virksomheden skal overvåge de gennemførte foranstaltninger og løbende tilpasse dem, når det findes nødvendigt.

LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE

Loven finder anvendelse på selskaber, som er stiftet i England samt selskaber, der ikke er stiftet i England, men på anden måde er engageret i England via virksomhedens aktiviteter.

Som udgangspunkt finder loven anvendelse på forseelser, som sker i England og i et vist omfang forseelser, som sker uden for England. Anvendelsesområdet er dermed principielt geografisk ubegrænset.

Loven vil få stor betydning for danske virksomheder, som er aktive på det engelske marked, eksempelvis via et datterselskab eller en handelsagent.

SANKTIONER

Overtrædes loven, er virksomheden objektivt ansvarlig herfor og kan ifalde en ubegrænset bøde. Også selvom lovovertrædelsen er foretaget af virksomhedens ansatte på eget initiativ og på egen hånd således, at virksomheden egentlig ikke kan bebrejdes noget.

Den eneste mulighed for, at en virksomhed kan undgå strafansvar er, hvis virksomheden kan dokumentere, at passende foranstaltninger er iværksat for at forebygge lovovertrædelser.

HVORDAN SKAL DANSKE VIRKSOMHEDER FORHOLDE SIG?

De danske virksomheder, som har nogen form for aktivitet i England, er som følge af den engelske lov nødt til at sikre sig et tilstrækkeligt beredskab til at forhindre, at de personer, som er tilknyttet virksomheden, overtræder loven.

Med personer tilknyttet virksomheden menes bl.a. ansatte, agenter, konsulenter, datterselskaber og joint ventures.

Som uddybelse af punkterne 1-6 ovenfor kan de pågældende virksomheder helt konkret træffe passende foranstaltninger ved eksempelvis at

• udfærdige en ”Code of Cunduct” omfattende et forbud mod direkte såvel som indirekte bestikkelse,
• introducere en compliancefunktion eller et krav om, at betalinger af en vis størrelse kræver underskrift fra flere af virksomhedens overordnede,
• udarbejde retningslinjer for ydelse af gaver, godkendelse af samarbejdspartnere som agenter og lignende,
• gøre overtrædelse af loven til kontraktophævelsesgrund i virksomhedens kontrakter,
• uddanne og vejlede medarbejdere og samarbejdspartnere, og
• føre regelmæssig kontrol med reglernes overholdelse.

Det engelske justitsministerium forventes at udsende en endelig vejledning om passende foranstaltninger senere på året, inden lovens ikrafttræden.