De danske domstoles fortolkning af funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse i strid med EU-retten

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 25/10 - 2010

EU-domstolen har i en ny præjudiciel afgørelse slået fast, at den hidtidige fortolkning af funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse er i strid med EU’s beskæftigelsesdirektivs forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

Vestre Landsret stillede spørgsmålet til EU-domstolen på baggrund af en retssag anlagt af en arbejdstager, som i en alder af 63 år var blevet afskediget fra Region Syddanmark efter ca. 26 års ansættelse. Arbejdstageren ønskede ikke at gå på pension, men tilmeldte sig i stedet arbejdsformidlingen som ledig. I forbindelse med hans afskedigelse rejste han krav om fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn, da han havde været beskæftiget i virksomheden i mere end 18 år, jf. funktionærlovens § 2a.

Dette afviste arbejdsgiver med henvisning til, at arbejdstageren i henhold til den dagældende retspraksis vedrørende funktionærlovens § 2a, ikke var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, da han var omfattet af en privat pensionsordning, hvortil arbejdsgiver havde bidraget, og da han havde mulighed for at få denne pension udbetalt ved fratrædelsen.

Arbejdstageren gjorde under sagen gældende, at en sådan forståelse af funktionærlovens § 2a, var i strid med EU’s beskæftigelsesdirektiv (Rådets direktiv 2000/78/EF) som beskytter arbejdstager mod forskelsbehandling på grund af alder. Under Vestre Landsrets behandling af sagen besluttede retten at forelægge spørgsmålet for EU-domstolen.

EU-domstolen konstaterede, at spørgsmålet faldt inden for direktivets rammer, og at den nationale fortolkning af funktionærlovens § 2a indebar en forskelsbehandling på grund af alder.

EU-domstolen måtte herefter vurdere om forskelsbehandlingen var omfattet af undtagelsen i direktivets artikel 6, hvorefter forskelsbehandling på grund af alder er tilladt hvis forskelsbehandlingen er objektivt og rimeligt begrundet i legitime formål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige, herunder at midlerne ikke går ud over, hvad der er nødvendigt.

EU-domstolen fandt, at bestemmelsen i funktionærlovens § 2a, stk. 3 varetog et legitimt formål, men at det var et for vidtgående indgreb, der gik ud over det, der var nødvendigt for at opnå bestemmelsens formål, at afskære arbejdstagere, der, selv om de havde ret til udbetaling af en alderspension fra deres arbejdsgiver, ønskede at forfølge deres erhvervsmæssige karriere, fra at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse.

EU-domstolen fastslog således, at det vil være i strid med beskæftigelsesdirektivet (Rådets direktiv 2000/78/EF) at afskære arbejdstagere fra at modtage fratrædelsesgodtgørelse alene med henvisning til, at de på grund af alder har mulighed for at få udbetalt en alderspension.

(EU-domstolens dom af 12. oktober 2010 i C-499/08)

Kommentar:

EU-domstolens afgørelse afviser klart den hidtidige fortolkning af funktionærlovens § 2a.

Det fremgår ikke af §2a’s ordlyd, at pensionsberettigede arbejdstagere generelt skulle være afskåret fra at mod-tage fratrædelsesgodtgørelse, men er en fortolkning der er udviklet i retspraksis. EU-domstolens afgørelse nødvendiggør derfor ikke en ændring af funktionærlovens § 2a, men alene at afgørelsen indarbejdes i fortolkningen af bestemmelsen.

Funktionærlovens § 2a må herefter forstås således, at pensionsberettigede arbejdstagere alene er afskåret fra at modtage fratrædelsesgodtgørelse, hvis de faktisk udnytter muligheden for at gå på pension.

Det må forventes, at EU-domstolens afgørelse vil give mulighed for et efterspil for de arbejdstagere, som ikke har modtaget fratrædelsesgodtgørelse med henvisning til muligheden for alderspension, på trods af de forblev erhvervsaktive efter afskedigelsen.

Der kan være grundlag for at rejse krav om fratrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder følgende betingelser:

- Du er efter den 2. december 2003 blevet opsagt af din
arbejdsgiver
- Du var under ansættelsen omfattet af funktionærloven eller
havde aftalt, at funktionærlovens § 2a fandt anvendelse i
ansættelseskontrakten
- Du var på fratrædelsestidspunktet fyldt mindst 60 år
- Du var beskæftiget i mindst 12 år hos den pågældende
arbejdsgiver
- Du modtog ikke fratrædelsesgodtgørelse på trods af, at du
valgte at forblive på arbejdsmarkedet.

Opfylder du de ovennævnte betingelser bør du overveje at søge juridisk bistand.