Danmark får måske sin første rumlov i dag!

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 3/5 - 2016

I dag 3. behandles Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsens forslag (L 128) til lov om aktiviteter i det ydre rum.

Ministeren nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, hvis formål bl.a. var at tilvejebringe grundlag for lovgivning vedrørende danske aktiviteter i det ydre rum.

Med lovforslaget lægges der op til at få fastlagt passende rammer for, at danske aktiviteter i det ydre rum finder sted på et reguleret og sikkerhedsmæssigt betryggende grundlag. Der er tale om hidtil uregulerede aktiviteter, som de senere år er taget til i omfang og betydning, hvorfor en nærmere, men stadig fleksibel, regulering har vist sig hensigtsmæssig. Som led i lovforslaget implementeres fire FN-aftaler, der vedrører forskellige aspekter af aktiviteter i det ydre rum, i dansk ret.

Lovforslaget indeholder betingelser for godkendelse af rumaktiviteter m.v., regler for registrering af rumgenstande, erstatning og forsikring, overførsel af rumgenstande eller rumaktiviteter, tilsyn, dispensation og bemyndigelse samt straf.