Brug af andres varemærker som subdomænenavne var i strid med god domænenavnsskik

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 16/5 - 2011

Klagenævnet for Domænenavne har i en ny afgørelse fundet, at registranten af domænet co.dk’s brug af domænet var i strid med domænelovens § 12, stk. 1 om god domænenavnsskik. Dette skyldtes, at registranten brugte navnene på velkendte varemærker som subdomæner.

I den pågældende sag var Digital Marketing Support ApS indklaget for klagenævnet af Nilfisk Advance A/S, idet Nilfisk Advance A/S havde konstateret, at Digital Marketing Support ApS gjorde brug af subdomænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk.

Nævnet anså sagen for principiel, hvorfor nævnet blev tiltrådt af henholdsvis en erhvervs- og en forbrugerrepræsentant.

Nævnets afgørelse beskæftiger sig med selve opbygningen af internetdomænenavne, hvorfor jeg indledningsvist kort vil skitsere opbygningen. Et internetdomænenavn består af flere niveauer. Sidst i et domænenavn fremgår topdomænenavnet (1. niveau). Dette er f.eks. .dk, .com, .net eller .uk. Dernæst kommer 2. niveau af domænenavnet, som ofte vil være navnet på firmaet, foreningen eller personen, som har registreret domænet, f.eks. forumadvokater.dk, tv2.dk eller dr.dk. Dernæst kommer det man kalder subdomænenavne (3.niveau eller derunder), f.eks. sporten.tv2.dk.

I Danmark kan man som privatperson, forening eller virksomhed med visse begrænsninger registrere 2. niveaus domænenavne. Dette er dog ikke tilfældet i alle lande, idet bl.a. Storbritannien (.uk), bruger 2. niveaus domænenavne til at angive hvilken type hjemmeside, der er tale om, f.eks. co.uk (tiltænkt virksomheder) eller org.uk (tiltænkt organisationer). I disse lande fremgår virksomhedens navn ofte af 3. niveau f.eks. amazon.co.uk.

Nilfisk Advance A/S havde overfor Klagenævnet for Domænenavne klaget over både Digital Marketing Support ApS’ brug af subdomænerne nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk og selve domænenavnet co.dk. Til støtte herfor gjorde Nilfisk-Advance A/S gældende, at Nilfisk og Nilfisk Advance var velkendte varemærker, som var beskyttet i henhold til varemærkeloven, og at Nilfisk-Advance A/S ikke havde givet Digital Marketing Support ApS samtykke til at gøre brug af varemærkerne.

Nilfisk-Advance A/S gjorde derfor over for Klagenævnet for Domænenavne gældende, at Digital Marketing Support ApS skulle tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet co.dk og subdomænenavnene nilfisk.co.dk, nilfiskadvance.co.dk og nilfisk-advance.co.dk og forbydes at registrere og anvende domænenavnene på ny.

Klagenævnet for Domænenavne afviste klagen for så vidt angår subdomænenavnene, idet det er uden for klagenævnets kompetence at tage stilling til subdomænenavnene. Klage vedrørende co.dk blev dog fremmet.

Digital Marketing Support ApS gjorde gældende under sagen, at co.dk blev brugt til at udbyde subdomæner til tredjemand, og at det var Nilfisk Advance A/S selv, som havde bestilt de pågældende domænenavne. På trods af, at man opfordrede til det, fremkom Digital Marketing Support ApS ikke med dokumentation for, at Nilfisk Advance A/S havde bestilt subdomænerne.

Det blev konstateret under nævnets behandling, at co.dk ikke alene brugte subdomænenavne til at henvise til Nilfisk-Advance A/S’ varemærker, men at der ligeledes fra co.dk var subdomæner, som henviste til andre velkendte varemærker så som Microsoft.co.dk, Shell.co.dk og Toyota.co.dk. Nævnet konstaterede i den forbindelse, at hovedparten af subdomænerne henviste til Digital Marketing Support ApS hjemmeside www.dansk.net.

Nilfisk Advance A/S dokumenterede endvidere under sagens behandling, at selskabets navn og logo fremgik, som ét blandt flere velkendte varemærker på en oversigt over registranter, som Digital Marketing Support ApS havde på sin hjemmeside.

Nævnet opfordrede under sagens behandling Digital Marketing Support ApS til at oplyse, hvor mange der havde registreret domænenavne under co.dk, samt til at dokumentere, at brugen af de øvrige velkendte varemærker skete med varemærkeindehavernes samtykke. Heroverfor gjorde Digital Marketing Support ApS gældende, at oplysningerne var den aktuelle tvist uvedkommende.

Nævnet bemærkede, at der i henhold til sin forretningsordens § 14, stk. 3, ved bevisbedømmelse kan tillægges en parts manglende medvirken til sagens oplysning bevismæssig betydning til fordel for modparten. Nævnet fandt derfor på baggrund af Digital Marketing Support ApS’ manglende besvarelse af nævnets opfordringer, at brugen af tredjemands velkendte varemærker var sket uden samtykke fra varemærkeindehaverne med henblik på at markedsføre Digital Marketing Support ApS’ egen virksomhed ved udbud af subdomænenavne tilknyttet co.dk.

Nævnet bemærkede, at dette medførte en utilbørlig udnyttelse af varemærkernes særpræg og renommé, som indebar en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 2, jf. stk. 1. Nævnet fandt herefter, at anvendelsen af domænenavnet co.dk til uretmæssig og systematisk at udnytte goodwill, som er knyttet til tredjemands varemærker, indebar en klar overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1.

Nævnet konkluderede på baggrund af det ovenstående, at der forelå en tilsidesættelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, stk. 1, og at Digital Marketing Support ApS’ fortsatte registrering af domænenavnet co.dk og den fortsatte anvendelse heraf til at udbyde registrering af subdomænenavne under dette domænenavn indebar en risiko for, at der igen blev registreret subdomænenavne under domænenavnet co.dk, som indeholdt Nilfisk-Advance A/S’ kendetegn.

Nævnet bemærkede endvidere, at der ikke forelå oplysninger om registranter af subdomænenavne, som havde en anerkendelsesværdig interesse i at fastholde deres registreringer.

Klagenævnet for Domænenavne afsagde herefter afgørelse om, at domænet ”co.dk” skulle inddrages.

Nilfisk-Advance A/S’ påstand om, at Digital Marketing Support ApS skulle forbydes at registrere og anvende domænenavnet co.dk på ny blev afvist, idet der ikke fandtes hjemmel hertil i domænelovens § 15, stk. 3.

(Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 6. april 2011 i j.nr. 2009-0128)

Kommentar:

Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse er interessant, idet klagen i princippet ikke gik på selve udformningen af domænenavnet men på Digital Marketing Support ApS’ brug af domænenavnet. Jeg har ikke tidligere set, at klagenævnet er gået ind og har inddraget et domænenavn med henvisning til overtrædelse af varemærkelovgivningen, uden at overtrædelsen har været direkte forbundet med domænenavnets udformning, se f.eks. nævnets afgørelser i sagerne j.nr. 2010-0147 og 2010-0168 vedrørende Bacardi by Night og Bacardi4you.dk.

Det har formentlig spillet afgørende ind i nævnets vurdering, at ”co.dk” gjorde Digital Marketing Support ApS i stand til at gøre brug af en vildfarelse hos nogle internetbrugere om, at de danske domænenavne er bygget op på samme måde som i f.eks. Storbritannien, og at domænenavne på den måde muliggjorde en betydelig udnyttelse af andre varemærkers renommé. En mulighed som Nilfisk-Advance A/S havde dokumenteret, at Digital Marketing Support ApS havde udnyttet for så vidt angik Nilfisk-Advance A/S’ varemærke, og som Digital Marketing Support ApS på trods af opfordringer hertil ikke forsøgte at afkræfte vedrørende andre varemærker.

Det fremgår ligeledes af afgørelsen, at Klagenævnet for Domænenavne lagde vægt på, at der ikke under nævnets behandling fremkom oplysninger om, at tredjemand havde en interesse i, at registreringen blev opretholdt. Det er langt fra givet, at afgørelsen havde fået det samme udfald, hvis det under sagens behandling var kommet frem, at forskellige virksomheder havde registreret og gjort brug af et subdomæne under co.dk.

I henhold til afgørelsen skulle inddragelsen af domænet være gennemført den 4. maj 2011. Jeg kan imidlertid konstatere, at Digital Marketing Support ApS fortsat står registreret som indehaver af domænet, og at hjemmesiden stadig er aktiv. I henhold til Domænelovens § 16 kan nævnets afgørelser indbringes for domstolene, og indbringelsen har opsættende virkning, hvilket betyder, at afgørelsen ikke har virkning før domstolene har truffet en afgørelse. Den manglende inddragelse kan derfor tyde på, at afgørelsen er indbragt for domstolene.