BØRNETESTAMENTE

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/10 - 2013

Et børnetestamente kan sikre dig eller jer indflydelse på, hvad statsforvaltningen bestemmer, hvis den situation opstår, at du eller I dør, før dit eller jeres barn er blevet myndig. Har du eller I ikke selv taget stilling, da vil statsforvaltningen træffe afgørelse ud fra de informationer, der kan fås – og du eller I er nok bedre til at vurdere, hvilke informationer der bør fremskaffes end statsforvaltningen – simpelthen fordi du eller I som mor eller far, som forældre, kender barnet og dets behov bedst.

Det er naturligvis ikke muligt at testamentere børn til nogen, så derfor er det i grunden lidt misvisende at tale om et børnetestamente. Men sådan hedder det i daglig tale, og det holder vi derfor fast i.
Du eller I kan ved et børnetestamente sikre dig eller jer afgørende indflydelse på, hvem der skal tage sig af dine/jeres børn, hvis I dør fra dem, før de er store nok til at klare sig selv.

Enkeltperson eller ægtepar

Forældremyndigheden kan overdrages til en enkeltperson, og statsforvaltningen kan kun overdrage en fælles forældremyndighed til ægtepar. Så er der et par i jeres familie- eller vennekreds, som I ønsker, skal overtage forældremyndigheden over jeres børn, hvis I dør, kan det altså kun lade sig gøre, hvis det par er gift med hinanden. Ellers må I nøjes med at ønske den ene af parterne som myndighedsindehaver.
Det kan være en god idé at skrive både en primær og en sekundær modtager af forældremyndigheden ind i testamentet. Der kan opstå forhold, der gør, at den primære modtager alligevel ikke kan eller ønsker at overtage myndigheden over jeres børn.

Overdragelse mellem forældre

Har du alene forældremyndigheden over dine børn, vil forældremyndigheden som udgangspunkt tilfalde børnenes anden forælder, hvis du dør. Biologiske forældre har en fortrinsstilling, og dette kan du ikke bare ændre på ved at lave et børnetestamente. Det vil forudsætte, at statsforvaltningen også mener, at den eller de personer, du har ønsket, skal have forældremyndigheden, er bedre egnet end den anden biologiske forælder.

Hvem kan oprette børnetestamente

Hvis det er dig – og kun dig – der har forældreretten over barnet, så kan du træffe det omtalte valg, uden at barnets anden forælder skal underskrive børnetestamentet. Men du skal være opmærksom på, at barnets anden forælder har en fortrinsret til at få barnet, hvis du dør, inden barnet bliver voksent.
Deler du derimod forældreretten med barnets anden forælder, skal I oprette børnetestamentet sammen. Og jeres valg af reserveforældre – eller hvad vi nu skal kalde det – får kun betydning, hvis I begge dør, fx ved det samme trafikuheld, inden jeres barn bliver voksent.

Statsforvaltningens rolle

Det er selvfølgelig vigtigt, at statsforvaltningen får kendskab til jeres ønsker, hvis I dør. I kan eventuelt give den eller de personer, I ønsker, skal have forældremyndigheden over jeres børn, en kopi af jeres børnetestamente. De kan så aflevere det i statsforvaltningen, inden der bliver truffet afgørelse om jeres børn.

Få en genpart opbevaret hos notaren

I kan også indlevere jeres børnetestamente i notarialarkivet. Der er en notar ansat ved alle byretter, og der er som regel en fast ugentlig notartid. Dels attesterer notaren, at I har lavet jeres børnetestamente ved jeres fornufts fulde brug, og dels opbevarer notaren en genpart. Så er I sikre på, at statsforvaltningen bliver underrettet om det ved jeres død.

Hvis I fortryder

Hvis der opstår forhold, der får jer til at fortryde eller ændre jeres ønsker i børnetestamentet, kan I uden videre ændre eller annullere det. Sørg for at få kopier tilbage, som I eventuelt har udleveret til andre og tilbagekald blot testamentet fra notarialarkivet. Det kan I gøre på et hvilket som helst dommerkontor - det behøver ikke være der, hvor I har fået det lavet.

Kan et børnetestamente kombineres med ”et rigtigt testamente”

Der er ikke særlige formkrav for børnetestamenter (i modsætning til sædvanlige testamenter). Mange vælger testamenteformen, fordi det så bliver muligt at få opbevaret en kopi i notarialarkivet, og der vil det med sikkerhed blive fundet ved dødsfald. Derimod er det ikke sikkert, at en uformel skrivelse vil nå frem til statsforvaltningen.
Mange benytter lejligheden til at få lavet et sædvanligt testamente. Børnetestamentet og det almindelige testamente kan samarbejdes i ét dokument. Nogle er ikke klar over de fordele, der kan opnås ved testamente, men der er rige muligheder for ved testamente at sikre en bedre stilling end den, der følger af arveloven.

Lad mig her blot pege på et par muligheder:
ved testamente kan du sikre længstlevende ægtefælle den bedste økonomiske stilling (det er nemlig langt fra altid lykken at sidde i uskiftet bo)
ved testamente kan du sikre længstlevendes stilling i relation til førstafdødes særbørn
ved testamente kan du sikre, at dine børns arv bliver en form for særeje

Jeg råder til at du i forbindelse med testamente overvejer:

Hvad er formålet med testamentet – er det kun fordelingen af arven, eller ønsker du tillige at råde over bestemte ting; vil du give legater eller gaver eller støtte velgørende formål? Senere genkaldelse og ændring af testamentet – hvad skal gælde? Uigenkaldelighed – kan testamentet siden ændres? Dødsgaver og dødslejegaver – pas på reglerne er skrappe. Organdonation – er det overvejet, og hvordan har du meddelt det til andre? Begravelse eller ligbrænding og gravstedets vedligeholdelse – er det overvejet, og hvordan har du meddelt det til andre? Gaver og løsørelegater. Pengegaver. Fri for boafgift eller? Rentenydelser (der indsættes et beløb på en konto, og ”personen” kan hæve renter indtil dennes død, hvorefter den indsatte sum tilfalder testators (= dine) livsarvinger. Fast ejendom – skal den gå til bestemte, eller er der udtagelsesret? Almennyttige eller velgørende formål? Hvilken forening og hvorfor? Særeje – og da hvilken særejeform? Båndlæggelse af arven. Helt eller delvist og hvor længe? Bestemmelser om skifte, hvem skal opgøre boet? Privat skifte og af hvem? Eller bobestyrerskifte? Arveforskud og arveafkald.

Fordele ved at oprette børnetestamente

Der er ikke pligt til at oprette børnetestamente. Men her som på mange andre områder har du glæde af at have ”orden i papirerne”. Det giver ro i sjælen, og ved at overveje tingene seriøst viser du og I respekt overfor børnene. Det er det, nogle kalder rettidig omhu. Når denne fordel kan kombineres med, at der sikres længstlevende en god stilling for det tilfælde, at den anden skulle dø tidligt i ægteskabet, ja så er der vel i grunden ikke så meget at betænke sig på? Næ – men mange får alligevel ikke skrevet testamente i tide. Derfor har vi i Forum Advokater udarbejdet dette faktablad, og vi ved, at du kan hjælpe andre ved at udbrede budskabet.

Lad os se på nogle fordele:
Orden i papirerne – ro i sjælen
Du sikrer dig, at din viden og dine ønsker videreformidles i god ro og orden – ingen er bedre til det, end du er
Du signalerer overfor dine børn, at du varetager deres interesser
Du reflekter over livet og dermed over dine muligheder
Du kan samtidig bestemme, at din ægtefælle ved din død økonomisk stilles bedre end uden testamente
Den arv, dine børn får, kan klausuleres som særeje i en eller anden form – det vil mange børn være taknemmelige for, og det koster ikke ekstra at flette dette hensyn med ind i testamentet, når du alligevel skriver det
Du kan sikre, at arvens fordeling og fordeling af indbogenstande mv. ikke giver problemer og splid i familien
Du kan båndlægge arven og hinde uhensigtsmæssig brug af arven
Du kan beskytte dine arvinger mod kreditorer

Denne artikel ar skrevet af advokat(H) Allan Ohms – kan kontaktes på ao@forumadvokater.dk eller 4638 0321