25 meter højt træ placeret på egen grund skulle stynes

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 13/7 - 2010

En parcelhusejer blev af Østre Landsret pålagt at styne et 25 meter højt træ, der var placeret ca. 1 meter inde på parcelhusejerens grund, og som skyggede i naboens have.

Under denne sag havde parcelhusejerens nabo nedlagt påstand om, at parcelhusejeren skulle fælde et 25 meter højt poppeltræ, der stod placeret ca. 1 meter fra skellet inde på parcelhusejerens grund.

Subsidiært krævede naboen, at træet skulle stynes, hvilket betyder, at hovedstammen skæres over, og at alle grene fjernes. Landsretten fandt det bevist, at det ca. 25 meter høje poppeltræ kastede skygger i naboens have i en sådan udstrækning, at der stort set ikke var sol i mere end 3-4 timer om eftermiddagen i sommerhalvåret i den sydvendte del af haven og på terrassen.

Denne skyggevirkning og manglende udnyttelsesmuligheder af haven fandt Landsretten oversteg, hvad naboen efter almindelige naboretlige regler skulle tåle, også når, der hensås til, at ejendommen havde karakter af et almindeligt parcelhus med sædvanlig grundstørrelse. Landsretten fandt det imidlertid ikke nødvendigt at fælde træet og tog derfor påstanden om styning af træet til følge.

Dommen er et eksempel på naborettens anvendelse. Naboretten er et såkaldt dommerskabt retsområde, der er udviklet gennem retspraksis. Som det fremgår, vurderer domstolene, om generne strækker sig ud over, hvad man som nabo må tåle. Denne grænse benævnes den naboretlige tålegrænse. Overskrides denne grænse vil der som i dommen kunne gives medhold i en påstand om, at naboen skal foretage en bestemt handling – eksempelvis styne et træ – eller at naboen skal ophøre med en handling. Der vil også i visse tilfælde kunne kræves erstatning.

Østre Landsrets dom af 17. december 2009, 4. afdeling, nr. B-1120-09.