Ændrede fristregler

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 11/7 - 2005

Folketinget har vedtaget et lovforslag om ændrede fristregler. Lovforslaget har 4 hovedelementer. For det første forlænges skatteyderens frist for at anmode om genoptagelse af skatteansættelsen for et givet indk-omstår. Herved får skatteyderen samme frist som myn-dighederne til at ændre i en skatteansættelse. For det andet indføres der en sikkerhedsventil, som giver skat-teministeren mulighed for at tillade genoptagelse af en skatteansættelse uanset at fristen herfor er udløbet. Formålet er at undgå at urigtige og urimelige afgørelser ikke kan ændres blot ved henvisning til fristreglerne. Yderligere samordnes alle fristreglerne på skattemini-steriets område i skattestyrelsesloven. Dette betyder, at også fristreglerne for moms, afgifter, pensionsafkast samt arbejdsmarkedsbidrag vil fremgå af skattestyrel-sesloven, og at fristreglerne er ens. Endelig får skatte-ministeren bemyndigelse til at genoptage og ændre en skatteansættelse i sager påkendt af Landsskatteretten, hvor Skatteministeriet ikke kan forventes at få medhold ved domstolene.

(Lov nr. 410 af 2. juni 2003)